Over ons en onze doelstellingen.

De belangrijkste doelstelling is het versterken van de band met het Huis van Oranje. Het Huis van Oranje is van belang voor onze samenleving en onlosmakelijk verbonden met en onderdeel van onze parlementaire democratie. Ook zeer zeker in een verenigd Europa is het belangrijk om een stuk eigen identiteit te behouden.

De vlag

De Nederlandse vlag staat symbool voor de eenheid en onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. De vlag behoort overal waar zij op Nederlandse grondgebied wordt ontplooid, de ereplaats te hebben. De kleuren van de Nederlandse vlag zijn: helder vermiljoen rood, helder wit, kobaltblauw. Voor wat betreft de afmetingen van de vlag zijn er geen voorschriften. In het algemeen dient de lengte zich te verhouden tot de breedte als 3:2. Op de Nederlandse vlag behoort geen enkele versiering of andere toevoeging te worden aangebracht. Gebruik Nederlandse vlag.

De vlag dient gehesen te worden aan een stok, waarvan de lenngte zodanig is dat de vlag (ook als deze halfstok hangt) nimmer de grond raakt. De Nederlandse vlag behoort niet tussen zonsondergang en zonsopgang gehesen te worden of te blijven hangen. Elke gehesen vlag moet bij zonsondergang worden neergehaald en indien nodig, de volgende dag na zonsopgang opnieuw worden ontplooid. Uitzondering hierop is mogelijk, als de vlag zodanig verlicht wordt, dat de kleuren duidelijk te zien zijn.

Het halfstok hijsen van de vlag dient als volgt te geschieden. Eerst wordt de vlag vol, in top, gehesen, daarna wordt de vlag statig en langzaam neergehaald totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen, waarna de vlaggelijn wordt vastgebonden, de vlag wordt niet opgebonden. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst statig en langzaam vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald.

De Oranje wimpel.
Op Koningsdag en op de verjaardagen van de leden van het Koninklijk Huis wordt een vlag met Oranje wimpel gevoerd.

Bij alle andere gelegenheden wordt de vlag zonder Oranje wimpel gevoerd.

Dagen vlaginstructie.
De vlaginstructie schrijft voor dat de Nederlandse vlag uithangt op onderstaande dagen. Als deze dagen op een zondag of christelijke feestdag vallen, dan geldt de datum tussen haakjes.

Verjaardagen:
31 januari (1 februari) prinses Beatrix.
27 april (26 april) Koningsdag, koning Willem-Alexander.
17 mei (18 mei) koningin Maxima.
7 december (8 december) kroon prinses Catharina-Amalia.

Andere vlagdagen:
4 mei Dodenherdenking. Vlag halfstok van 18:00 uur tot zonsondergang.
5 mei Bevrijdingsdag..
Veteranendag. Laatste zaterdag in juni.
15 augustus (16 augustus) formeel einde van de tweede wereldoorlog.
Prinsjesdag. Derde dinsdag in september.

Het Wilhelmus

Sinds 1932 het officiële Nederlands volkslied. Het behoort tot de 16de-eeuwse geuzenliederen. Over de auteur bestaat geen zekerheid; gewoonlijk wordt Marnix van St.-Aldegonde aangewezen. De beginletters van de vijftien strofen vormen het acrostichon "Willem van Nassov". De melodie is afkomstig van een Frans soldatenlied, door de Zeeuw Adriaen Valerius (1575-1625) nader uitgewerkt.

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt gij, o God mijn Heer,
op u zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.